sooner or later

31 tekstów – auto­rem jest sooner or la­ter.

To, że nie ma­my zdol­ności unosze­nia się nad ziemią - nie oz­nacza, że nie pot­ra­fimy latać

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 grudnia 2011, 01:03

Brak tlenu nie jest powodem końca miłości

Ręce drżały jej jak każde­go dnia od cza­su, gdy poczuła, że coś ciągnie ją w dół, na sa­mo dno. Z każdą ko­lejną se­kundą jej od­dech sta­wał się co­raz wol­niej­szy i cięższy, a [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 października 2011, 19:24

Jego usta wrzały jak lawa we "wściekłym" wulkanie

Z roz­puszczo­nymi włosa­mi położyłam się na tra­wie oz­do­bionej przez śnieżno­białe stok­rotki. Spoj­rzałam na chmu­ry, które pływały po niebie i nachodziły na Słońce, dzięki które­mu ziemia de­likat­nie og­rze­wała mo­je zmęczo­ne ple­cy. Ma­giczne dźwięki [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 maja 2011, 11:53

Ciemność otulona dymem z papierosa

Przytłoczo­na ciężarem prob­lemów wkraczających do mo­jego życia, ub­rałam wy­god­ne bu­ty, ot­worzyłam drzwi i zaczęłam iść w świet­le księżyca jed­no­kierun­kową uliczką. W moim mar­szu nie czuć było wol­ności, którą do tej po­ry odnajdywałam [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 kwietnia 2011, 18:59

Na­tar­czy­we myśle­nie o wyg­ra­nej przyb­liża Cię do po­rażki, nieko­nie­cznie na­tomiast roz­myśla­nie o przeg­ra­nej spro­wadza łat­we zwycięstwo. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 marca 2011, 17:13

Pan w kapeluszu

Wy­soki Pan w ciem­nym ka­peluszu kucnął,
by móc przyj­rzeć się światu z bliska.

Za­niepo­koiła Go po­ran­na rosa,
za­miast wie­czor­ne­go deszczu.
Nig­dy przed­tem nie za­dawał się z niepokojem.

Wy­soki Pan w ciem­nym ka­peluszu ro­zej­rzał się,
by móc przyj­rzeć się światu z uwagą.

Za­niepo­koił Go pisk zwierząt,
za­miast słowi­kowe­go śpiewu.
Nig­dy przed­tem nie za­dawał się z niepokojem.

Wy­soki Pan złapał ze rękę niepokój,
po czym wsadził go do ciem­ne­go kapelusza,
by nig­dy się z nim nie zadawać. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 grudnia 2010, 11:09

Po­sypać cuk­rem prawdę, niekiedy przesłodzić,
i można so­bie kłopotów z żołądkiem narobić.

Zain­spi­rowa­na myślą Azy 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 sierpnia 2010, 22:28

Dziś kąpiesz się w ob­fi­tej zna­komi­tości -
jut­ro będziesz wzbudzać w ludziach skłon­ności do litości. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 sierpnia 2010, 23:47

Kiedy no­gi za­wodzą, pa­miętaj, że masz jeszcze ręce. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 21 sierpnia 2010, 20:33

Gor­sza od nieus­tanne­go ocze­kiwa­nia jest cząstka świado­mości, która szep­ce nam, że to na co cze­kamy, nig­dy nie nadejdzie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 11 sierpnia 2010, 17:41
sooner or later

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność